Малая Родина (конкурс сочинений)

Сроки приема работ: 11.09.2017-29.10.2017

Материалы для скачивания:
Положение о конкурсе (на русском языке)
Положение о конкурсе (на казахском языке)


Республиканский информационно-методический центр «Просвещение» в период с 11 сентября по 29 октября 2017 года проводит республиканский конкурс сочинений «Малая Родина».

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ и колледжей Казахстана.

Итоги конкурса будут подведены до 17 ноября 2017 года на сайте Республиканского информационно-методического центра «Просвещение» http://prosveshenie.kz. Сочинения оцениваются в трех группах – работы учащихся 1-4 классов; работы учащихся 5-8 классов; работы учащихся 9-11 классов и студентов колледжей. Лучшие сочинения участников конкурса в каждой группе будут отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени, а также грамотами в дополнительных номинациях.

В течение 14 дней после поступления работы, участнику выдается сертификат, подтверждающий участие в конкурсе.

Дипломы и сертификаты в электронном формате размещаются на сайте.

Организационный взнос – 1000 тенге

Требования к конкурсным работам
• Тема сочинения определяется участником самостоятельно, при этом в работе автор должен рассказать о своей малой Родине (своем городе, поселке, крае).
• Конкурсные работы принимаются на русском, казахском и английском языках.
• Объем сочинения произвольный (в зависимости от возраста автора), но не более 2 листов формата A4.
• Работы оформляются в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman 12, с полуторным межстрочным интервалом, выравнивание текста – по ширине страницы. В верху первой страницы указываются:
- тема сочинения (заголовок)
- фамилия и имя автора, возраст (полных лет)
- класс / курс
- название учебного заведения
- электронная почта
- контактный телефон
- ИИН автора
- ФИО и должность руководителя

Конкурсные работы (сочинения) необходимо загрузить через Личный кабинет на сайте PROSVESHENIE.KZ или отправить на электронную почту ks@prosveshenie.kz. К письму не забудьте приложить скан/фото квитанции об оплате.

Критерии оценки сочинений
- глубина раскрытия темы;
- новизна и актуальность мнений/выводов автора;
- творческий подход к выбору формы и жанра сочинения;
- аргументация собственного мнения;
- речевое оформление сочинения;
- грамотность

Кіші Отан (шығармалар байқауы)

«Просвещение» республикалық ақпараттық-әдістемелік орталығы 2017 жылдың 11 қыркүйекі және 31 қазаны аралығында «Кіші Отан» тақырыбында республикалық шығармалар байқауын өткізеді. Байқауға мектептер мен колледждердің білім алушылары қатыса алады.

Байқаудың қорытындысы 2017 жылдың 17 қарашана дейін «Просвещение» республикалық ақпараттық-әдістемелік орталығының http://prosveshenie.kz сайтында жарияланады. Шығармалар үш топта бағаланады – 1-4 сынып оқушыларының жұмыстары; 5-8 сынып оқушыларының жұмыстары; 9-11 сынып оқушыларының және колледж студенттерінің жұмыстары. Байқау қатысушыларының ең жақсы жұмыстары әрбір топта 1, 2 және 3 деңгейлі дипломдармен, сонымен қатар қосымша номинациялармен марапатталады.

Жұмыс келіп түскеннен соң 14 күннен соң қатысушыға байқауға қатысқанын растайтын сертификат беріледі.

Дипломдар мен сертификаттар электрондық форматта сайтқа жарияланады.

Қатысушылардың барлық жұмыстары «Просвещение» республикалық ақпараттық-әдістемелік журналының сайтына орналастырылады (байқау қорытындысы жасалғаннан соң).

Ұйымдастырушылық жарна – 1000 теңге

Байқау жұмыстарына қойылатын талаптар
• Шығарманың тақырыбын қатысушы өздігінен таңдайды, соның өзінде автор өз Кіші Отаны туралы (мысалы, озін қаласы, ауылы, аймағы) айтуы керек.
• Байқау жұмыстары орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде қабылданады.
• Шығарманың мазмұнына шек қойылмайды (автордың жасына байланысты), бірақ А4 форматындағы 2 беттен аспауы тиіс.
• Жұмыстар Word мәтіндік редакторында орындалады, шрифті Times New Roman 12, аралық интервалы бір жарым, мәтіннің теңестірілуі – беттің ені бойынша. Бірінші беттің үстінде көрсетіледі:
— шығарманың тақырыбы (тақырып)
— автордың аты мен тегі, жасы (толық жасы)
— сыныбы / курсы
— оқу орнының атауы
— электрондық поштасы
— байланыс телефоны
— автордың (оқушының) ЖСН
— жетекшісінің АӘТ және лауазымы

Байқау жұмыстарын (шығармаларды) ks@prosveshenie.kz электрондық поштасына жіберу қажет. Хатқа төлемнің жасалғанын растайтын квитанцияны қоса беруді ұмытпаңыз.

Шығармаларды бағалау деңгейлері
— тақырыпты ашу тереңдігі;
— автордың пікірінің/қорытындыларының жаңалығы мен өзектілігі;
— шығарманың формасы мен жанрын таңдаудың шығармашылық әдісі;
— өз пікірінің дәлелдемесі;
— шығарманың сөздік қоры;
— сауаттылығы