Экономикалық пәндерді оқыту барысында студенттердің ғылыми және оқу-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру

Осы баяндамада студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі кәсіби, ғылыми және техникалық міндеттерді өз бетінше шеше алатын білікті мамандарды оқыту мен даярлаудың ажырамас құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Ғылыми-зерттеу қызметі болашақ мамандардың колледжде алған білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын шығармашылық іске асыруға дайындығын қалыптастыруға ықпал етеді, ғылыми ізденістің әдіснамасын меңгеруге, зерттеу тәжірибесін табуға көмектеседі.

Автор: Манасова Бакыт Сериккуловна

Образование в Казахстане: традиции, опыт, инновации - 2020